Študijné odbory

PDF INFORMÁCIA O ŠTÚDIU AKADEMICKÝ ROK 2014 - 2015

Názov študijného programu -Bakalárske štúdium:

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo   

  denná

  3 roky

Ošetrovateľstvo  

  externá

  3 roky

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

  denná

  3 roky

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 

  externá

  3 roky

Fyzioterapia

  denná

  3 roky

Fyzioterapia

  externá

  3 roky

Názov študijného programu - Magisterské štúdium:

Forma štúdia

Dĺžka štúdia

Ošetrovateľstvo

  denná

  2 roky

Ošetrovateľstvo

  externá

  2 roky

CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A PROFIL ABSOLVENTA

Študijný odbor Ošetrovateľstvo

Ošetrovateľstvo (anglický názov Nursing) je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (§ 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002), v ktorej absolvent študijného programu (§ 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť / kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.
Študijný odbor Ošetrovateľstvo sa môže podľa Sústavy študijných odborov vydanej rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. 2090/2002 - sekr. zo dňa 16.12.2002, študovať na ÚZO TnUAD v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky v dennej a externej forme.
Direktívy Európskej komisie a slovenská legislatíva ( Nariadenie Vlády SR č. 156/2002 ) vyžadujú k získaniu odbornej spôsobilosti 4 600 hodín celkovej výučby s požiadavkou 60 % praktickej výučby.
Profil absolventa
Sestra – bakalár samostatne poskytuje individuálnu ošetrovateľskú starostlivosť - preventívnu, podpornú, liečebnú, rehabilitačnú či pomocnú – jednotlivcom, rodinám a skupinám metódou ošetrovateľského procesu, udržiava a podporuje optimálny zdravotný stav jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v rôznych situáciách vyžadujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, získava aktívnu účasť jednotlivcov, rodín, skupín a komunít v procese udržiavania a podpory zdravia, liečby a starostlivosti, sleduje potrebu ošetrovateľskej starostlivosti, vrátane edukácie u jednotlivcov, rodín, skupín a vo vzájomnej spolupráci zabezpečuje jej maximálnu kvalitu v súlade s etickými princípmi, právami pacientov s dôrazom na maximálnu kvalitu a výkonnosť. Je schopná kriticky myslieť a pracovať s výsledkami hodnoverných výskumov.

viac


Študijný odbor Laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Štúdium v odbore „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ (LMVM), ovláda v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločným jednotlivým medicínskym odborom, vrátane tých, ktoré majú klinickú i laboratórnu zložku. Vie spolupracovať s odborníkmi v týchto medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky, pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Vie analyzovať a syntetizovať získané poznatky, tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebným metódam v prospech pacienta. Absolvent bude schopný samostatne pracovať na oddeleniach laboratórnej medicíny (klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, mikrobiológie, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie, funkčnej diagnostiky), organizovať prácu v laboratóriu a spolupracovať s klinickými pracoviskami pri riešení diagnostických a terapeutických problémov v rámci liečebno-preventívneho procesu.
Profil absolventa
Zdravotnícky laborant je zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť na vykonávanie laboratórnych vyšetrovacích metód. Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve zahŕňajú laboratórne diagnostické postupy a vyšetrovacie metódy v odboroch laboratórnej medicíny – klinickej biochémie, hematológie a transfúziológie, klinickej mikrobiológie a mikrobiológie životného prostredia, imunológie, genetiky, toxikológie, patologickej anatómie, klinickej farmakológie a organizáciu práce v laboratóriu a spoluprácu s klinickými pracoviskami pri riešení diagnostických a terapeutických problémov v rámci liečebno – preventívneho procesu. Absolventi odboru LMVM – 1. stupňa ovládajú v základných rysoch rozhodovacie procesy pri indikácii všetkých laboratórnych vyšetrení, ktoré sú spoločné medicínskym odborom.
Vedia spolupracovať s odborníkmi v medicínskych disciplínach, ktoré tvoria spoločné vyšetrovacie zložky pri uplatňovaní špeciálnych diagnostických algoritmov. Vedia analyzovať a syntetizovať získané poznatky tak, aby ich činnosť napomáhala klinickým a liečebných aktivitám k prospechu pacienta.

viac

 


Študijný odbor Fyzioterapia

Fyzioterapia je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (par. 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002) v ktorej absolvent študijného programu (par. 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie, alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Profil absolventa.

Absolvent 1. stupňa študijného odboru fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Charakteristickým znakom absolventa je hlboký, morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä chorým, telesne, mentálne postihnutým a hendikepovaným, vychádzajúci z pochopenia, vcítenia sa, z lásky k človeku a snahy pomôcť, vedieť ho akceptovať v najnáročnejších životných situáciách a akceptovať jeho právo na individualizovanú starostlivosť, účasť na nej, vrátane rozhodovania, zabezpečiť mu súkromie, byť schopný pochopiť pacienta a pomôcť mu riešiť jeho zdravotné problémy, prejaviť mu úctu, empatiu, útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť, jeho spôsob vnímania zdravia, choroby, hendikepu, jeho prežívanie a správanie sa pod vplyvom zmien zdravotného stavu, získať ho a motivovať pre spoluprácu. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.

viac