Fakulta

Vzdelávanie predstavuje prvú z hlavných činností fakulty. Cieľom vzdelávacej činnosti je poskytovanie vlastných študijných programov, s preferovaním dennej formy štúdia. Druhou hlavnou činnosťou, ktorá je neoddeliteľná od vysokoškolského vzdelávania, je vedecko-výskumná činnosť. Výskumné skupiny fakulty sa budú zapájať do riešenia grantových úloh, domácich a medzinárodných projektov, ako aj do aktuálnych úloh praxe. 

Jednou zo základných charakteristík vysokoškolského vzdelávania je, že vychádza z kvalitnej výskumno-vývojovej činnosti, ktorá ho významnou mierou profiluje. Úzka naviazanosť na výskum a vývoj je dôležitá najmä v druhom a treťom stupni vysokoškolského vzdelávania (na magisterskom a doktorandskom štúdiu). Takéto vzdelávanie sa v súčasnosti označuje ako vedecké vzdelávanie.

Vedecko-výskumná činnosť jednotlivých súčastí fakulty je v súčasnosti orientovaná najmä do týchto oblastí:

 • všeobecné ošetrovateľstvo,
 • špeciálne druhy ošetrovateľstva,
 • bazálna stimulácia,
 • preventívna diagnostická karcinómu prsníka,
 • kvalita hygieny rúk sestier v prevencii nemocnicných nákaz v ústavnej zdravotnej starostlivosti,
 • prínos vedy a výskumu v onkológii pre zdravie a preventívne správanie sa mladej populácie,
 • laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Perspektívny rozvoj sa bude v nasledujúcom období premietať týchto oblastí:

 • fyzioterapia,
 • zdravotnícky záchranár,
 • sociálna práca,
 • pôrodná asistencia,
 • zdravotnícke a diagnostické pomôcky,
 • manažment v zdravotníctve,
 • hyperbarická oxygenoterapia.

  Ciele:

 • Zvyšovať finančný podiel FZ na vedecko-výskumnej činnosti slovenských univerzít minimálne v pomere k počtu študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov.
 • Zabezpečiť na každej súčasti FZ minimálne jeden študijný program doktorandského štúdia.

Postup na dosiahnutie cieľov

 • V súlade s víziou univerzity dosiahnuť status „výskumná univerzita“, čo znamená zásadne zmeniť štruktúru výskumných projektov v prospech projektov VEGA, KEGA, APVV, štátnych objednávok a medzinárodných projektov.
 • Na všetkých úrovniach riadenia fakulty podporovať a cieľavedome zabezpečovať, aby každý vedecko-pedagogický pracovník bol zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom výskumného projektu.
 • Na riešenie najmä medzinárodných výskumných projektov vytvárať a rozširovať siete partnerov vo výskume.
 • Prioritne venovať zvýšenú pozornosť rozvoju a efektívnosti doktorandského štúdia a zvýšeniu podielu úspešne obhájených dizertačných prác.
 • Publikačnú činnosť zamerať najmä na publikovanie v karentovaných vedeckých časopisoch a na vydávanie monografií a vysokoškolských učebníc.
 • Vytvoriť tradíciu pravidelného organizovania medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov.
 • Na všetkých úrovniach riadenia fakulty podporovať rozvoj študentskej vedecko-odbornej činnosti s každoročným organizovaním dňa ŠVOČ na TnUAD.
 • Zvýšiť intenzitu prepojenia prepojenie výskumu a vzdelávania na fakulte tak, aby sa stala uznávaným centrom rozvoja vedy a inovácií.

Ciele:

 • Zvyšovať finančný podiel FZ na vedecko-výskumnej činnosti slovenských univerzít minimálne v pomere k počtu študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov.
 • Zabezpečiť na každej súčasti FZ minimálne jeden študijný program doktorandského štúdia.

Postup na dosiahnutie cieľov

 • V súlade s víziou univerzity dosiahnuť status „výskumná univerzita“, čo znamená zásadne zmeniť štruktúru výskumných projektov v prospech projektov VEGA, KEGA, APVV, štátnych objednávok a medzinárodných projektov.
 • Na všetkých úrovniach riadenia fakulty podporovať a cieľavedome zabezpečovať, aby každý vedecko-pedagogický pracovník bol zodpovedným riešiteľom, resp. spoluriešiteľom výskumného projektu.
 • Na riešenie najmä medzinárodných výskumných projektov vytvárať a rozširovať siete partnerov vo výskume.
 • Prioritne venovať zvýšenú pozornosť rozvoju a efektívnosti doktorandského štúdia a zvýšeniu podielu úspešne obhájených dizertačných prác.
 • Publikačnú činnosť zamerať najmä na publikovanie v karentovaných vedeckých časopisoch a na vydávanie monografií a vysokoškolských učebníc.
 • Vytvoriť tradíciu pravidelného organizovania medzinárodných vedeckých konferencií a seminárov.
 • Na všetkých úrovniach riadenia fakulty podporovať rozvoj študentskej vedecko-odbornej činnosti s každoročným organizovaním dňa ŠVOČ na TnUAD.
 • Zvýšiť intenzitu prepojenia prepojenie výskumu a vzdelávania na fakulte tak, aby sa stala uznávaným centrom rozvoja vedy a inovácií.