Rigorózne konanie

Dekan Fakulty zdravotníctva TnUAD oznamuje uchádzačom o rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce, že v zmysle ustanovení  § 53 ods. 8 a 9, § 63, § 83 ods. 1 zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov má právo priznávať nasledovný titul v spoločenskovedných študijných programoch „doktor filozofie“ (v skratke „PhDr.“), a to v študijnom programe Ošetrovateľstvo.

Zásady rigórozného konania

Podmienky prijatia

Prihlaška na rigorózne konanie

Poplatky za rigorózne konanie

Formát rigoróznej práce

Predmety rigoróznej skúšky

Odovzdanie rigoróznej práce apríl 2014